RODO

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Gości domu wypoczynkowego FLORIAN – tuż przy plaży w Mielnie – Unieściu

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości domu wypoczynkowego FLORIAN – tuż przy plaży z siedzibą w Mielnie – Unieściu przy ulicy B. Prusa 5, jest PROMEDION Monika Niewinowska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Barskiej 15 A.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony danych i informacji (IOD) dostępny jest pod adresem e-mail info@florian-uniescie.pl

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal lub stronę rezerwacyjną w tym kontakt.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest realizacja zawartej z nami Umowy w formie Karty Rejestracyjnej/Meldunkowej, a w szczególności :

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez FLORIAN – tuż przy plaży w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu.
 2. Wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
 3. Obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową.
 4. Wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
 5. Obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone.
 6. W celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.
 7. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 8. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU GDY GOŚĆ WYRAZIŁ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pensjonatu jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Prowadzenia analiz statystycznych;
 5. Zapewnienia obsługi płatniczej.
 6. Windykacji należności.
 7. Archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych – Karta Meldunkowa – Rezerwacja Online – Kontakt Online

 • Dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, Nazwisko, Pesel, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli korzystają Państwo z parkingu możecie dodatkowo zostać poproszeni o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie Osoba Dorosła.
 • Dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • Dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu i adres email , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • Dane pobierane w formularzu kontaktowym: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej:
 • Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane Osoby do kontaktu ze strony Organizatora (Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane Opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 • Dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez Nas.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2.  Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. Podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 7. Organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

6. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe : Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania Umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych domu wypoczynkowego lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. Wyjątek stanowią sytuacje konfliktowe, które mogą stanowić materiał dowodowy.
 4. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem warunków umowy.
 5. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
 6. Zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem – Do Administratora Danych.

– Przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres obiektu FLORIAN – tuż przy plaży.

– Przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

– Składając pismo w Recepcji obiektu FLORIAN – tuż przy plaży.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczenia, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu. Ponadto, FLORIAN – tuż przy plaży udostępnia adres email  info@florian-uniescie.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 •  Występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.

8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu FLORIAN – tuż przy plaży jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi FLORIAN – tuż przy plaży zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dom wypoczynkowy FLORIAN – tuż przy plaży nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

11. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obiektu FLORIAN – tuż przy plaży w Mielnie – Unieściu dostępna jest również na stronie internetowej www.florian-uniescie.pl

W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w w naszym obiekcie.

Polityka prywatności

PROMEDION Monika Niewinowska, właściciel strony www.florian-uniescie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego serwisu www.florian-uniescie.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza do komentowania naszych wpisów).Nie udostępniamy danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu www.florian-uniescie.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Google Analytics

www.florian-uniescie.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook
FLORIAN – tuż przy plaży ma również profil ma portalu społecznościowym Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie bierzemy odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

Właściciel obiektu FLORIAN – tuż przy plaży Monika Niewinowska